Vedtægter

Læs vores vedtægter herunder

NAVN OG FORMÅL
§ 1 Foreningens navn er Filmpaletten.
§ 2 Filmklubben er hjemmehørende i Herlev kommune i Herlev Teaterbio, Paletten.
§ 3 Filmklubbens formål er at udbrede kendskabet til og udvikle interessen for filmen som kommunikationsmiddel og som kunstart.
§ 4 Filmklubben er medlem af landsorganisationen Sammenslutningen af Danske Filmklubber (SDF).

FORENINGENS MEDLEMMER
§ 5 Som medlem af filmklubben kan optages enhver person, der er fyldt 15 år.

GENERALFORSAMLING
§ 6 Filmklubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt sæsonens ved sidste filmforevisning i april måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel, uddelt ved filmforevisningen i marts.

Stk. 2 Generalforsamlingen vælger formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. De øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Der vælges 1-2 suppleanter hvert år. Disse har ikke mødepligt.

Stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet.
  4. Medlemskontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af formand (i ulige år).
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af 1-2 suppleanter.
  9. Valg af revisor og 1 suppleant.
  10. Eventuelt.

Stk. 4. Der kan kun træffes beslutninger om emner, som er optaget på dagsordenen. Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5. Der udarbejdes et referat for generalforsamlingen.

BESTYRELSEN
§ 7 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3 Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne.

Stk. 4 Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts.

Stk.5 Foreningen kan tegnes af kassereren eller formanden enkeltvis. Ved evt. optagelse af lån tegnes foreningen af bestyrelsesformand og to af bestyrelsesmedlemmerne.

VEDTÆGTÆNDRINGER OG OPLØSNING AF FORENINGEN
§ 8 Filmklubbens vedtægtkan kun ændres på generalforsamlingen, såfremt det vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte og kun, hvis ændringsforslaget er tilsendt bestyrelsen 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning anvendes klubbens midler til lokale almennyttige formål efter den sidste generalforsamlings nærmere bestemmelse.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling d.7.6.2005
Ændringsforslag vedtaget den 2. maj 2006.

Ændringsforslag vedtaget den 4. april 2017.

Ændringsforslag vedtaget den 7. september 2021.

Birgitte Bjørkman
Formand

Følg os på Facebook

Læs om arrangementer, aktuelle og tidligere film og følg med i seneste nyt.